Pla Provisional d’obertura del centre

logosensefons educacio

Pla provisional d’obertura del centre  setembre del 2020

Introducció

 

Seguint les instruccions publicades pel Departament d’Educació referents a l’apertura dels centres escolars el setembre del 2020, l’equip directiu del centre ha elaborat aquest pla provisional en col·laboració amb l’Ajuntament de Granollers, el coordinador del Centre Vallès i la CFA de Granollers.

 

S’inclouen la previsió i normativa de comportament en els accessos i circulació dins l’edifici.  Aquest document (veure annexos 1 i 2) ha de ser signat conforme cada usuari està assabentat de la normativa i conjuntament amb el full de declaració de responsabilitat. Aquest està basat en el que el Departament d’Educació ha elaborat i amb els documents de referència.

 

El mes de setembre el Consell Escolar haurà d’aprovar el Pla Definitiu d’obertura del centre on s’especifica a més a més els horaris, organització i metodologies que s’adeqüen als possibles escenaris que ens vinguin marcats per les instruccions del Departament d’Educació i del Procicat (o autoritats sanitàries pertinents).

 

El pla definitiu, a més a més del que s’inclou aquí, als documents proporcionats pel Departament d’Educació i el Procicat, tindrà en compte l’experiència adquirida durant el confinament del darrer curs en quant a l’organització pedagògica de l’ensenyament híbrid i les metodologies que es proposen.

Normativa general en quant a usos dels espais del Centre Vallès i els seus accessos

 

Aquesta normativa estarà vigent mentre duri l’actual pandèmia. Està basada en les instruccions disponibles a 13 de juliol de 2020 però es pot veure modificada en funció de les noves instruccions que vagin arribant dels Departaments d’Educació o Salut de la Generalitat de Catalunya.

L’accés a l’edifici es farà per la porta principal. La sortida es farà en funció de l’aula on s’ha fet la classe:

 • B2, B3, Biblioteca, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.2 i 2.3: sortida d’emergència
 • La resta escala interior i porta principal.

És obligatori l’ús de mascareta a tots els espais del centre, incloent-hi el pati. Només queda exclòs d’aquesta norma:

 • Quan s’estigui menjant o bevent
 • A l’interior de l’aula aquells grups considerats estables a la normativa del Departament d’Educació

 

En accedir a l’edifici caldrà netejar-se les mans amb gel hidroalcòholic.

Per accedir a les aules, caldrà haver lliurat signat  el certificat de responsabilitat que li facilitarà el centre, per l’alumnat si és major de d’edat o pels seus tutors legals si és menor.

Abans d’iniciar la classe, caldrà netejar la taula i cadires amb el producte de neteja que a tal efecte hi haurà a cada aula. 

És obligatori mantenir la distància de seguretat als espais comuns del centre.

Al lavabo no pot haver-hi més de 2 persones a la vegada. Caldrà netejar-se les mans amb aigua i sabó a l’accedir i al sortir.

En els passadissos, vestíbuls i escales, cal caminar per la part dreta. 

No es podrà accedir a les aules abans de l’hora d’inici de l’activitat ni esperar-se a la porta de l’aula.

No es podran fer grups de persones que bloquegin total o parcialment els accessos a  l’edifici i les zones de pas.

 

Pla de neteja dels espais

Aquest és el pla que ens proporciona el ajuntament. Veure anexe

 

Normativa més específica per als usuaris de l’Escola Oficial d’Idiomes

 

Abans d’accedir el primer dia a l’escola

Tothom quie vulgui accedir al centre haurà abans d’haver signat dos documents agrupats en un pdf: El full de normes d’utilització del centre i el full de responsabilitat corresponent per a majors o menors d’edat.

Aquests documents seran enviats a tot l’alumnat del centre i també es podrà accedir als mateixos mitjançant els codi QR que hi haurà penjats a l’exterior de l’edifici. Aquests documents signats caldrà donar los al docent el primer dia en entrar a l’aula.

 

Ús de les aules

Els grups classe de les EOIs no són grups estables i per tant cal l’ús de la mascareta . Les aules són utilitzades per diferents grups no estables. És important mantenir els deu minuts de ventilació de les aules buides abans de ser utilitzades per un segon grup.

Les finestres romandran obertes durant les sessions de classe i entre dos períodes de classe seguits.

 

Despatxos i departaments

En els despatxos compartits els usuaris miraran de compartir el mínim possible les superfícies de treball, taules i cadires. No podran compartir ordinadors, teclats i ratolins. El pany de la porta d’accés serà desinfectat cada cop per dins i per fora.

 

Un cop dins les aules

 

En entrar l’alumnat i el docent s’asseguren de mantenir la màxima distància d’1,5 metres entre els companys i procurarà fer la neteja de les superfícies de treball i cadires abans de començar l’activitat i en acabar-la. A tal efecte totes les aules disposaran del material de desinfecció que el Departament ens hagi proporcionat. Cal tractar aquest material amb la mateixa precaució de mesures sanitàries.

 

En cas d’utilitzar un ordinador del centre i/o auriculars, caldrà demanar-lo en préstec a la Consergeria de l’escola (segona planta). Allà es demanarà el nom, cognoms i número de DNI de la persona. Un cop acabada la classe, cal retornar l’ordinador i/o auriculars prèviament desinfectats amb el viricida que estarà a disposició dels alumnes a cada aula.  

 

No és permès treure’s la protecció facial tant dins l’aula com en qualsevol espai del Centre Vallès.

 

En la mesura del possible es mantindran les finestres i les portes obertes procurant una bona ventilació de les aules.

 

L’estada màxima de temps d’un grup en una aula no hauria de ser superior a les dues hores seguides. En el cas de que la duració de l’activitat a l’aula hagi de ser més llarga caldrà fer una pausa de deu minuts amb l’aula ben ventilada i buida.

En cas de possible contagi

 

Tal i com s’especifica als documents en el cas d’haver estat en contacte amb al covid-19 o de tenir els símptomes descrits en el full de responsabilitat, caldrà comunicar-ho immediatament a la secretaria de l’escola al whatsapp: 621 344 113 indicant per escrit nom i cognom, el curs que està fent, el darrer dia i hora que va ser al centre i la data del possible contagi o de l’aparició dels símptomes.

 

En el cas que aquest es detecti al centre, l’usuari serà immediatament conduït a aïllar-se a la sala de reunions situada a la planta baixa. La consergeria del Centre Vallès farà les trucades pertinents a cada cas. L’administració i/o un membre de l’equip directiu també comunicaran el cas als SSTT i es prendran les mesures que el Procicat i/o el Departament d’Educació tinguin per vigents.

Pla de contingència en cas de mesures restrictives sanitàries vigents, confinament parcial o de tancament del centre.

 1. Introducció
 2. Diagnosi de la situació del centre
 3. Gestió de la docència
 4. Gestió d’equip
 5. Gestió de la comunicació
 6. Vigència

1. Introducció

El present Pla Provisional de Contingència serà d’aplicació a tot el personal docent i no docent de l’Escola Oficial d’Idiomes Vallès Oriental en cas de tancament temporal d’algun grup del centre o de tots per emergència sanitària.

L’objectiu del Pla és donar continuïtat a l’activitat educativa del centre durant els períodes de confinament que coincideixin amb el calendari lectiu.

Amb aquest  Pla, la direcció del centre pretén: 

 • reorganitzar la gestió educativa del centre, 
 • garantir la prestació del servei educatiu a tot l’alumnat, 
 • assegurar la coordinació entre el professorat i 
 • garantir el flux d’informació entre alumnes i professorat i entre alumnes i direcció.

 

2.Diagnosi de la situació del centre 

En el moment de la suspensió de l’activitat, tots els professors disposen de llistes de correu electrònic de tots els seus grups i d’adreces de contacte amb els tutors legals dels alumnes menors d’edat. Cada grup d’alumnes disposa d’una aula virtual, la plataforma Google Classroom, i la dels llibres de text de cada grup classe que ha estat utilitzant des de l’inici del curs i amb la qual està perfectament familiaritzat. Tots els professors saben utilitzar Google Forms i Google Docs i estan plenament capacitats per dur a terme el seguiment i l’avaluació dels seus alumnes a distància tant de manera sincrònica com asincrònica.

A tal efecte l’escola tal i com s’ha fet durant el confinament llogarà els serveis de Zoom. Es podrà valorar passar a un servei gratuït quan aquest ofereixi la possibilitat que Zoom ara dóna: la possibilitat de poder agrupar l’alumnat en petits grups reduïts de treball.

També procurarà d’equipar les aules per a poder facilitar la presència de l’alumnat que per les circumstàncies derivades del covid-19 aconsellin la seva participació des de fora de l’aula.

Els correus electrònics corporatius de tot l’equip directiu i de tot el professorat estan a disposició dels alumnes des de principi de curs. 

Els alumnes estan avesats a la utilització de mitjans digitals com a complement del seu aprenentatge i és previsible que els problemes que puguin sorgir en cas de confinament es deguin a la dificultat de compaginar l’aprenentatge a distància amb la vida laboral i familiar més que no pas a problemes tècnics o de manca d’equipaments o de connexió.

 

3. Gestió de la docència

Consideracions generals 

Calendari

 • Cal respectar els dies no lectius i evitar la comunicació amb l’alumnat en aquests dies tant a efectes docents com a efectes de lliurament de tasques.

Docència

 • No és convenient replicar la docència presencial ni en hores de classe ni en volum de feina.
 • En cas de confinament cada grup classe tindrà, com a mínim, una sessió telemàtìca sincrònica setmanal de 2 hores de durada en l’horari habitual del grup.
 • El professorat haurà de dissenyar activitats formatives que prioritzin els continguts essencials del curs i l’assoliment de les competències pròpies del nivell.
 • Cal evitar sobrecarregar l’alumnat adult amb feina difícilment assumible en temps de dificultats laborals/familiars.

 • En cas de confinament, el professorat de cada idioma i nivell, d’acord amb el Cap de Departament corresponent, haurà de comunicar a l’alumnat el pla de treball pel període de confinament, així com també els canvis que s’hagin produït en la programació del curs i en l’avaluació. Aquesta informació haurà d’estar disponible a les aules virtuals (classrooms de cada grup).
 • S’avisarà als alumnes del lliurament de les tasques que correspongui amb un mínim de 5-6 dies d’antelació.
 • Els Caps de Departament seran coneixedors de les tasques establertes per cada idioma i nivell i del tipus de retorn previst.
 • El professorat haurà d’identificar l’alumnat amb dificultats (alumnes amb persones a càrrec, alumnes amb dificultats de connexió, etc.) i preveure una adaptació de la seva docència i avaluació.
 • L’escola habilitarà un servei de préstec d’ordinadors portàtils i una sala d’estudi per tal que aquells alumnes que no tinguin ordinador o connexió a Internet puguin seguir la classe online des del centre

Avaluació

 • En general, es prioritzarà la modalitat d’avaluació contínua a partir de les evidències que el professor hagi acumulat al llarg del curs. L’avaluació contínua pot incloure proves sincròniques realitzades en l’horari lectiu habitual.
 • Els caps de departament, amb l’acompanyament del cap d’estudis, concretaran les mesures de reorganització de les avaluacions finals per a aquells alumnes que no puguin ser avaluats per avaluació contínua.
 • En cas de confinament i atès que hi poden haver alumnes amb dificultats reals per fer el seguiment de la docència virtual, el professorat establirà, d’acord amb el Cap de Departament corresponent, procediments específics perquè aquests alumnes puguin accedir a l’avaluació del curs i a la seva eventual acreditació.
 • Els canvis sobre les dates previstes d’examen seran comunicats a l’alumnat amb un mínim de 15 dies d’antelació.
 • El professorat comunicarà a l’alumnat els mecanismes necessaris per garantir el dret a la revisió d’exàmens previst a les NOFC. 

 

Pla marc d’organització de les classes durant la pandèmia:

Els cursos son 100% presencials o semipresencials. Segons les mesures que es vagin dictant el nombre d’ alumnes que podran compartir un mateix espai i temps s’haurà d’anar ajustant. Al mateix temps cal donar la possibilitat d “assistir” a la classe a aquells alumnes que per una raó o altra no podran assistir físicament a l’aula. És amb aquestes finalitats que es proposa la següent organització:

 

GRUPS PRESENCIALS

 

Els alumnes dels cursos presencials tenen classe presencial els dos dies i segons l’horari assignat. La presència a classe pot ser física o virtual. Degut a les mesures sanitàries que van i aniran canviant haurem d’ajustar l’assistència física a l’aula que serà substituida per la presència d’una part de l’alumnat via streaming.

 

D’aquesta manera, si es pot garantir la distància d’1,5 mts entre alumnes (en el cas de les nostres aules seria 15 alumnes) es farà classe presencial amb la totalitat del grup. En cas que no es pugui mantenir aquesta distància física d’1,5 mts es dividirà el grup en 2: grup 1 i grup 2.

El grup 1 el conformen els alumnes de la primera meitat de la llista  i el grup 2 el conformen els alumnes de la segona meitat de la llista.

 

El primer dia de classe hi assistirà presencialment el grup 1 i el grup 2 hi assistirà via streaming, el segon dia de classe hi assistirà presencialment el grup 2 i el grup 1 hi assistirà via streaming:

Per al professorat:

Dues sessions presencials de 2h 10 min a la setmana per grup/classe assignat.

 

Per l’alumnat:

Una sessió presencial a l’aula de 2h 10 min a la setmana

Una sessió presencial via streaming de 2h 10 min a la setmana

GRUPS SEMIPRESENCIALS 

1 dels dies de classe: 1 h 10 min online asincrònic + 1h 00 atenció sincrònica per classroom meet (per dubtes, etc…) en horari de classe (17 a 18:00 i de 18.30 a 19:30) Només durant les primeres setmanes de curs!!!!!

L’altre dia de classe: 2h 10 min classe presencial + streaming

En el cas dels cursos semipresencials el dia de presencialitat física de les classes serà el publicat al web de l’escola.

 

Les classes de presencialitat física s’organitzaran de la següent manera:

Si es pot garantir la distància d’1,5 mts entre alumnes (en el cas de les nostres aules seria 15 alumnes) es farà classe presencial amb la totalitat del grup. En cas que no es pugui mantenir aquesta distància física d’1,5 mts, es dividirà el grup en 2: grup 1 i grup 2.

El grup 1 el conformen els alumnes de la primera meitat de la llista  i el grup 2 el conformen els alumnes de la segona meitat de la llista.

1a setmana assisteix a classe grup 1 (primera meitat de la llista), la resta streaming

2a setmana assisteix a classe grup 2 (segona meitat de la llista), la resta streaming

Per l’alumnat:

Una sessió de 2h 20’ online asincrònica (+ les dues primeres setmanes 1 hora d’atenció tutorial)

Una sessió de 2h 10‘ presencial a la setmana o cada 15 dies segons si el grup s’ha hagut de dividir en 2 (amb possibilitat de seguir-la per streaming)

Entrades al centre i pauses

L’entrada a classe es farà de manera esglaonada per evitar aglomeracions:

aules 1.1, 1.3 i 1.5:

1a franja: entrada a les 16.10 i sortida a les 18.20, pausa de les 17.20 a les 17.30

2a franja: entrada a les 18.40 i sortida a les 20.50, pausa de les 19.50 a les 20.00

 

aules 1.2, 1.4 i 1.6:

1a franja: entrada a les 16.00 i sortida a les 18.10, pausa de les 17.10 a les 17.20

2a franja: entrada a les 18.30 i sortida a les 20.50, pausa de les 19.40 a les 19.50

 

Consulta la teva aula al taulell d’horaris al web

Horaris i aules d’anglès

Horaris i aules d’alemany

 

Equipament alumnes:

Es demana als alumnes que vinguin al centre amb el seu mòbil o tableta i auriculars amb micròfon per fer tasques d’expressió oral, i a més a més, ordinador portàtil els dies que hagin de fer tasques d’expressió escrita.

L’escola habilitarà un servei de préstec d’ordinadors portàtils que es podran fer servir durant les hores de classe.

Docència en cas de confinament

En cas de confinament (del professor o del grup) els grups presencials passaran a la modalitat semipresencial i la classe presencial física setmanal es farà per videoconferència. Això vol dir que un dia es faria classe online asincrònica i el següent classe online sincrònica (per videoconferència)

 

En el cas dels grups semipresencials la classe presencial física també passarà a fer-se per videoconferència.

4. Gestió d’equip

Periodicitat de les reunions

 • Equip directiu: virtualment setmanalment .
 • Departaments: periòdicament en principi, virtualment en divendres.
 • Claustre i Consell Escolar: virtualment segons calendari previst cada any
 • Equip docent: virtualment segons calendari previst cada any
 • Junta Acadèmica: en principi virtualment periòdicament en divendres

Qüestions tècniques

 • Es procurarà la instal·lació a totes les aules d’una càmera amb audio de transmissió intraweb per a facilitar l’assistència presencial sincrònica a l’alumnat de risc o amb familiars de risc, etc.
 • Per tal de facilitar la tasca docent el màxim possible, l’escola assumirà les despeses de la versió Premium de la plataforma Zoom o equivalent per a tots els docents.

Prioritats

 • Cal fomentar la comunicació interna i la cohesió d’equip.
 • Cal fer una bona gestió emocional del professorat i de l’alumnat i detectar possibles alteracions de l’estat d’ànim originades per  les noves circumstàncies.
 • El professorat haurà de crear dinàmiques enfocades a mantenir la motivació de l’alumnat i el seu compromís amb els seus objectius individuals.
 • Cal que tots els docents aprenguin a fer una bona gestió del temps i evitar respondre correus electrònics utilitzant la funció de  l’enviament d’emails programats.
 • Cal assumir l’excepcionalitat del moment i evitar posar massa pressió sobre un mateix i sobre els altres.
 • Cal acompanyar els docents per augmentar la seva tolerància a la incertesa.
 • Cal enfocar la mirada en els temes educatius més que no pas en les qüestions de seguretat laboral i de salut.

5. Gestió de la comunicació

Comunicació amb l’alumnat

 • Per correu electrònic
 • GoogleClassroom
 • Videoconferències
 • Telèfon mòbil de l’escola (en casos especials)

Comunicació amb les famílies dels alumnes menors d’edat

 • Per correu electrònic dels pares o tutors ? amb els professors

Comunicació amb els delegats

 • Per correu electrònic amb el Cap d’Estudis

Comunicació de l’alumnat amb l’escola

Comunicació amb el Consell Escolar

 • Per correu electrònic amb el Director o Secretaria del CE
 • Videoconferència

 

6. Vigència

Aquest Pla de Contingència entrarà en vigor a partir de la seva aprovació per part del Consell escolar i tindrà vigència indefinida fins la seva revisió, modificació o fins la fi dels diferents escenaris provocats per la pandèmia. En qualsevol cas, aquest pla s’haurà d’adaptar a l’evolució de la pandèmia i seguirà en tot moment les directius de les autoritats sanitàries.

 

7. Annexes

 

Enllaç pels majors d’edat als fulls de declaració responsable i normativa d’usos del Centre Vallès

Enllaç pels menors d’edat als fulls de declaració responsable i normativa d’usos del Centre 

Enllaç al horari marc d’inicis i finalitzacions de les activitats al Centre Vallès Vallès

Enllaç al plànol del centre

Enllaç al pla de neteja

Referent d’Escoles Covid (RECO): Persona de contacte  Alba Puerto,  de dilluns a divendres de 8 a 17h( no obstant hi haurà una persona de guàrdia cada dia fins les 19h).

Alba Puerto

Referents COVID Escolar (RECO)

Equip Atenció Pediàtrica Territorial Granollers

referentescoleseapgranollerss.mn.ics@gencat.cat Tel. 634 752 579            

                                                              

CAP Sant Miquel | EAP Granollers Sud                         

Institut Català de la Salut                                

                                                             

Av. Francesc Macià, 154 | 08400 Granollers |Tel 93 879 16 25