Certificats: quins i què son?

Les escoles oficials d’idiomes gestionen i administren les proves per a l’obtenció de certificats oficials:

 • El Certificat de Nivell Intermedi B1
 • El Certificat de Nivell Intermedi B2
 • eL Certificat de Nivell C1
 • Mostres dels certificats

A Catalunya, el Departament d’Educació va unificar les proves per a l’obtenció d’aquests certificats l’any 1996. La unificació en l’elaboració de les proves i en els criteris d’administració i correcció asseguren la qualitat, la validesa i la fiabilitat de les proves. Les proves són administrades i corregides per equips de professors especialistes que observen estrictament les pautes establertes.

Les proves de Certificat de Nivell Intermedi B1 i B2 i de Certificat de Nivell Avançat C1 i C2 per a Alemany, Anglès, Àrab, Català per a no-catalanoparlants (només per a alumnes oficials), Espanyol per a estrangers, Francès, Italià i Rus, les elabora el Departament d’Educació i s’administren a totes les Escoles Oficials d’Idiomes de Catalunya en la convocatòria de juny tant a alumnes oficials, presencials i a distància, com a alumnes lliures. En el cas de l’anglès, a l’EOI Vallès Oriental hi ha una convocatòria al febrer per alumnes lliures que volen obtenir el Certificat de Nivell Intermedi B2.  

 

Els alumnes lliures que es volen presentar a la convocatòria de febrer (convocatòria extraordinària) a l’EOI Vallès Oriental per obtenir el Certificat de Nivell Intermedi B.2 d’anglès s’han d’inscriure durant el mes de novembre de l’any anterior.

Els alumnes lliures que es volen presentar a la convocatòria de juny (convocatòria ordinària) a l’EOI Vallès Oriental s’han d’inscriure durant el mes de febrer del mateix any. La convocatòria s’obre per als nivells intermedi B1 i B2 i C1 d’anglès i per als nivells intermedi B1 i B2 d’alemany. 

Més informació aquí sobre la inscripció a les proves per alumnes lliures. 

 

Descripció

L’objectiu de les proves per a l’obtenció dels Certificats de Nivell Intermedi B.1 i de Nivell Intermedi B.2 és acreditar la capacitat d’ús de l’idioma com a vehicle de comunicació general a nivell intermedi. Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l’alumnat:

 • Adquereixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l’escrit.
 • Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació.
 • Desenvolupi estratègies per a l’aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l’ús de l’idioma en l’exercici d’activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d’interès personal.
 • Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

Les proves de certificació consten de cinc parts, que garanteixen una avaluació completa dels diferents aspectes de la competència comunicativa de cada candidat o candidata:

 • comprensió oral
 • comprensió escrita
 • ús de la llengua
 • expressió i interacció escrita
 • expressió i interacció oral

Les proves tenen com a referent principal el currículum de les EOI (Decret 4/2009, de 13 de gener (DOGC núm. 5297, de 15.1.2009)), i s’elaboren a partir de documents escrits i orals autèntics, extrets de revistes, premsa, televisió, cinema, etc. 

En les proves de comprensió oral, ús de la llengua i comprensió escrita es puntuen les respostes correctes i no es penalitzen les errades. En la prova d’expressió i interacció escrita es puntuen tant la impressió global dels textos com la seva riquesa i correcció lingüística. En la prova d’expressió i interacció oral es puntua la capacitat d’interacció de la persona candidata, la pronúncia, la competència gramatical i l’ús de vocabulari. Per tenir dret a l’obtenció de la qualificació global final, cal haver dut a terme totes les parts.

Els resultats de les proves del Certificat de Nivell Intermedi B.1. i Certificat de Nivell Intermedi B.2 .es publiquen a finals de juny. Les eventuals reclamacions es dirigiran per escrit a la Direcció del Centre i s’han de presentar dins el termini establert a partir de la publicació de les qualificacions.

El Certificat de Nivell Intermedi B.1. serà expedit per l’Escola Oficial d’Idiomes on la persona candidata hagi formalitzat la matrícula i hagi realitzat la prova. El Certificat de Nivell Intermedi B.2. serà expedit pel Departament d’Educació, prèvia sol·licitud i abonament de les taxes corresponents a l’escola on la persona candidata hagi formalitzat la matrícula i hagi realitzat la prova.