Associació d’alumnes/as

Web de l’Associació d’Alumnes: http://aaeoivo.cat/

 Associació d’Alumnes EOI Vallès Oriental

________________________________________________________________________________________________________________

 La finalitat d’aquesta associació és la següent:

a) Estudiar, considerar i conèixer tot el que afecti la situació dels antics alumnes i alumnes del centre, i poder-ne expressar l’opinió i el criteri.

b) Facilitar l’exercici dels drets que la legislació vigent reconeix a favor dels antics alumnes i alumnes, en especial dels assenyalats en l’article 6 de la Llei orgànica del dret a l’educació.

c) Impulsar la participació i la col·laboració activa dels seus membres en els treballs educatius que formen part del projecte educatiu de l’associació, és a dir, l’aprofundiment dels coneixements de les llengües estudiades a l’EOI com també en les activitats complementàries i extraescolars que puguin programar i organitzar el Consell Escolar i la direcció del Centre.

d) Promoure la informació i la participació dels antics alumnes i alumnes en el Consell Escolar i en els diversos òrgans consultius i de participació establerts per la Llei 25/1985, de 10 de desembre, dels consells escolars de Catalunya.

e) Informar sobre activitats culturals, esportives, d’esbarjo i de foment de l’acció cooperativa i del treball en equip; organitzar-ne, i participar-hi.

f) Promoure tota mena de relacions amb altres organitzacions i associacions d’ antics alumnes i alumnes, com també la creació de federacions i confederacions, d’acord amb el que estableix la legislació vigent.

g) Promoure activitats encaminades a millorar l’aprenentatge dels idiomes dels alumnes i antics alumnes del centre.

Fes-te soci/a i gaudiràs de molts avantatges:

Activitats culturals, Cursos de conversa, Teatre…


Web de l’Associació d’Alumnes: http://aaeoivo.cat/       Email: info.associacio@eoivallesoriental.net