menors_2018

 

GENCAT Generalitat de Catalunya

  Departament d’Ensenyament

    Escola Oficial d’Idiomes Vallès Oriental        

  Carrer  Veneçuela 86  084002 GRANOLLERS (Barcelona)

  Tel:  93 870 46 61     Fax: 93 879 53 32

 

ALUMNES MENORS D’EDAT

 

CURS:   IDIOMA :   NIVELL:

 

El/la sotasignant (nom i cognoms) ___________________________________ amb DNI __________________ en qualitat de mare/pare/tutor/a legal (encerclar) de l’alumne/a ___________________________________

DECLARO:

  • Que l’alumne/a ha fet el procés de preinscripció, prova de nivell i matrícula amb el meu coneixement.

  • Que l’alumne/a esmentat/da no té coincidència horària entre l’Escola Oficial d’Idiomes i  l’Ensenyament obligatori.

AUTORITZO:

  • l’alumne/a a participar en els activitats complementàries que organitza l’escola i que formen part de l’ensenyament d’idiomes que s’imparteix.

  • l’alumne/a a sortir del centre durant l’horari lectiu en el cas de què falti el seu professor/a, en el cas de què l’alumne/a acabi un examen o una activitat abans de l’hora oficial de sortida, i en el cas de qualsevol altra incidència que es pugui produir.

  • l’alumne/a a sortir durant l’horari lectiu en el cas de què no compleixi amb les normes del Centre Vallès i de l’Escola Oficial d’Idiomes, en tal cas es comunicarà per escrit a l’email del pare/mare/tutor/a legal.

  • L’alumne/a fer ús de la seva adreça d’email de l’escola dins del context educatiu del centre, aquest fet inclou que la seva adreça pugui ser visible pels seus companys de classe o per altres companys als entorns digitals de l’escola      SÍ        NO

DEMANO:

  • A l’escola que em notifiqui les faltes d’assistència de l’alumne/a:

(marqueu una de les següents opcions)

  A l’adreça d’email:_______________________________________________

No cal que em notifiqui les absències

  • Que en cas d’algun incident o emergència amb l’alumne/a s’avisi a _________________________________ al telèfon mòbil: ___________________________

 

I perquè així consti, signo aquest document.

Signatura mare/pare/tutor/a legal

Granollers, setembre del 2018

NOTA IMPORTANT :

1.        L’alumne/a té dret a estar informat del seu procés d’aprenentatge en tot moment directament per part del seu professor. En el cas dels menors, aquests seran informats directament, a no ser que els pares demanin ser informats sobre els seus fills.

2.        L’avaluació de final de curs es pot realitzar en sessió de tutoria. La decisió final es publica sempre a Centrosnet.

Aquesta autorització és vàlida durant el temps que l’alumne/a romangui a l’escola