menors

 

Generalitat de Catalunya

Departament d’Ensenyament

Escola Oficial d’Idiomes

Vallès Oriental

Carrer Veneçuela 86

08402 GRANOLLERS (Barcelona)

Tel: 93 870 46 61

Fax: 93 879 53 32

ALUMNES MENORS D’EDAT
CURS:                                                 IDIOMA:                                          NIVELL: 
El /la sotasignant ( nom i cognoms ) ............................................................ 
 
Amb DNI ..................................... en qualitat de pare/mare/tutor legal (encerclar) 
 
de l’alumne/a (nom i cognoms) ......................................................................... 
 
DECLARO 

Que l’alumne/a ha fet el procés de preinscripció, prova de nivell i matrícula en la meva presència.

- Que l’alumne/a esmentat/da no té coincidència horària entre l’Escola Oficial d’Idiomes i  l’Ensenyament obligatori. 
 
AUTORITZO 
-L’alumne/a a participar en les activitats complementàries que organitza l’Escola i que formen part de l’ensenyament d’idiomes que s’imparteix. 
 
-L’alumne/a a sortir durant l’horari lectiu en el cas que falti el seu professor/a, en el cas que l’alumne/a acabi un examen o una activitat abans de l’hora oficial de sortida, i en el cas de qualsevol altra incidència que es pugui produir. 
 
-L’alumne/a a sortir durant l’horari lectiu en el cas que no compleixi amb les normes del Centre Vallès i de l’Escola Oficial d’idiomes. En tal cas es comunicarà per telèfon o SMS al mòbil del pare/mare o tutor/a legal. 
 
-L’alumne/a fer ús de la seva adreça d’email dins del context educatiu del centre, aquest fet inclou que la seva adreça pugui ser visible pels seus companys de classe  en l’entorn Moodle o per altres companys de l’escola en cas que surti escollit delegat o membre del Consell Escolar.
 
DEMANO
A l’escola a que em notifiqui les faltes d’assistència de l’alumne/a: 
(marqueu una de les següents opcions) 
Per telèfon o SMS al mòbil núm ........................................................................
No cal que em notifiqui les absències ................................................. 
 
 
Que en cas d’algun incident o emergència amb l’alumne/a s’avisi al Sr./a .............. 
......................................................... al tel. mòbil .................................................... 
 
I perquè així consti, signo aquest document. 
 
 
Signatura (pare/mare/tutor) 
 
 
 
Granollers, .............de.......................................de ..........
 

 

NOTA IMPORTANT :

  1. L’alumne/a té dret a estar informat del seu procés d’aprenentatge en tot moment directament per part del seu professor. En el cas dels menors, aquests seran informats directament, a no ser que els pares demanin ser informats sobre els seus fills.
  1. L’avaluació de final de curs es pot realitzar en sessió de tutoria. La decisió final es publica sempre a centrosnet.

Aquesta autorització és vàlida durant el temps que l’alumne romangui a l’escola